Bestuursrecht

In het bestuursrecht gaat het om de relatie tussen het openbaar bestuur (rijksoverheid, provincie, gemeente en waterschap) aan de ene kant en burger, bedrijf of instelling aan de andere kant. Wetten geven aan die relatie vorm. Binnen het bestuursrecht zijn veel deelgebieden te onderscheiden zoals sociaal zekerheidsrecht, financieel bestuursrecht tot ruimtelijke ordening of – zoals dat tegenwoordig heet - omgevingsrecht. Zelf houd ik me in hoofdzaak bezig met het algemene bestuursrecht en het omgevingsrecht. Bij het algemene bestuursrecht gaat het vooral om geschillen over subsidie, vergunningen vereist op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en overheidsaansprakelijkheid. Ik sta daarbij altijd tegenover het openbaar bestuur, een bewuste keuze die door mijn cliënten gewaardeerd wordt.

Ruimtelijke ordening en milieu

Naast het algemene bestuursrecht houd ik me in het bijzonder bezig met het ruimtelijke ordeningsrecht en milieurecht (tegenwoordig het omgevingsrecht). Het gaat dan onder meer om handhavingprocedures, geschillen over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen bouwen, omgevingsvergunningen milieu en andere vergunningen en ontheffingen op grond van bijvoorbeeld de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Waterwet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en Faunawet. Verder behandel ik regelmatig geschillen over planschadevergoedingen, de zogeheten nadeelcompensatie) Dit betreft vergoeding van schade die men lijdt ten gevolge van bijvoorbeeld de aanleg van nieuwe infrastructuur, bestemmingsplannen, (omgevings)vergunningen middels afwijkingsprocedures.

Arbeidsrecht

Een arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. Over het op juiste wijze nakomen van de uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen en over de vraag wat te doen als de andere partij dit niet wil of kan, wordt veel gesproken en waar nodig geprocedeerd. Als raadsman word ik vaak ingeschakeld om bij arbeidsgeschillen bij te sturen als het nog kan en om een regeling te treffen als partijen niet meer met elkaar verder kunnen.

Burenrecht

Aangezien we in een klein maar vol land wonen zijn geschillen tussen eigenaren van aan elkaar grenzende percelen aan de orde van de dag. Veel conflicten gaan over de ligging van de erfgrens, de erfafscheiding, beplanting, de vraag of eigendom door verjaring is verkregen, of voldoende rekening wordt gehouden met de rechten van buren (zoals uitzicht, lichtinval, privacy) als er wordt gebouwd of verbouwd.

Onroerend goed

Het onroerend goedrecht heeft betrekking op de privaatrechtelijke geschillen die met onroerend goed samenhangen zoals koop en levering van percelen, erfdienstbaarheden, huurovereenkomsten en appartementsrechten.

Rogier van der Weydestraat 2 - 1817 MJ Alkmaar
Tel: 072 5120979 - E-mail: info@ek-advocaten.com