ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EIJCK VAN HESLINGA ADVOCATEN B.V.1. Algemeen
1.1 Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, alsmede 7a:1680 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Van Eijck van Heslinga Advocaten B.V., handelend onder de naam Van Eijck van Heslinga Advocatuur.
1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle overeenkomsten tussen Van Eijck van Heslinga Advocatuur en cliënt, alsmede op de hieruit voortvloeiende overeenkomsten en verdere (rechts)handelingen van Van Eijck van Heslinga Advocatuur met, voor of jegens cliënt. Indien de Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere van toepassing verklaring, van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen en op alle buitencontractuele relaties tussen partijen, met name onrechtmatige daad.

2. Verplichtingen partijen
2.1 Van Eijck van Heslinga Advocatuur zal zich inspannen de overeenkomst met cliënt met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren. Van Eijck van Heslinga Advocatuur staat evenwel niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat.
2.2 Cliënt is gehouden alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst, alsmede alle door Van Eijck van Heslinga Advocatuur verlangde gegevens en informatie, tijdig en volledig aan Van Eijck van Heslinga Advocatuur te verstrekken. Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Van Eijck van Heslinga Advocatuur verstrekte gegevens en informatie.

3. Aansprakelijkheid
3.1 Zodra cliënt een mogelijke grond voor een deugdelijke aanspraak jegens Van Eijck van Heslinga Advocatuur heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, is cliënt gehouden om onverwijld, met bescheiden gestaafd en deugdelijk onderbouwd het bestaan van deze gepretendeerde aanspraak jegens Van Eijck van Heslinga Advocatuur schriftelijk aan Van Eijck van Heslinga Advocatuur mede te delen, op straffe van verval van recht. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek vervalt het recht op schadevergoeding jegens Van Eijck van Heslinga Advocatuur een jaar na de gebeurtenis, nalaten daaronder begrepen, waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Van Eijck van Heslinga Advocatuur aansprakelijk is.
3.2 Iedere aansprakelijkheid van Van Eijck van Heslinga Advocatuur is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald op grond van de (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering( en), voor zover Van Eijck van Heslinga Advocatuur die krachtens dwingend voorschrift vanwege de Nederlandse Orde van Advocaten in stand moet houden, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden niet ten laste van die verzekeraars is. Indien om welke reden dan ook, geen uitkering van verzekeraar plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal de aan Van Eijck van Heslinga Advocatuur in het desbetreffende kalenderjaar door cliënt betaalde bedragen wegens voor hem verrichte werkzaamheden, zulks tot een maximum van € 15.000,- (inclusief BTW).
3.3 Van Eijck van Heslinga Advocatuur is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade en bedrijfsschade. De aansprakelijkheid van Van Eijck van Heslinga Advocatuur gaat nooit verder dan bepaald in deze Algemene Voorwaarden, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van overeenkomst of uit andere hoofde, met name onrechtmatige daad. De aansprakelijkheidsbeperking als bedoeld in artikel 3 geldt niet voor opzet of grove schuld van werknemers van Van Eijck van Heslinga Advocatuur.
3.4 Indien personen in verband met de uitvoering van een opdracht van cliënt worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken, geldt dat alle aan Van Eijck van Heslinga Advocatuur door cliënt gegeven opdrachten de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens cliënt te aanvaarden.
3.5 Indien de uitvoering van een opdracht van cliënt mee brengt dat een buiten Nederland gevestigde persoon, die niet aan Van Eijck van Heslinga Advocatuur verbonden is, wordt ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de gegeven opdracht te verrichten, is Van Eijck van Heslinga Advocatuur niet aansprakelijk voor fouten die door deze persoon worden gemaakt.

4. Honorarium en betalingsverplichtingen
4.1 Van Eijck van Heslinga Advocatuur brengt voor haar werkzaamheden een honorarium in rekening, waarbij in beginsel wordt uitgegaan van een uurtarief, een forfaitaire vergoeding van 5% voor kantoorkosten (te vermeerderen met BTW), alsmede de gemaakte kosten van derden. Van Eijck van Heslinga Advocatuur is steeds gerechtigd van cliënt een voorschot op het honorarium te verlangen.
4.2 Betaling van de declaraties van Van Eijck van Heslinga Advocatuur dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. In geval van een tekortkoming van cliënt uit hoofde van de nakoming door cliënt van zijn jegens Van Eijck van Heslinga Advocatuur geldende betalingsverplichting ter zake van enige opdracht, dient in afwijking met het voorgaande, de betaling onverwijld te geschieden. Bij overschrijding van de voormelde betalingstermijn is cliënt van rechtswege in verzuim en is de vertragingsrente gelijk aan de dan geldende wettelijke rente ex artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek. In het geval cliënt handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of rechtspersoon is cliënt, in afwijking van het voorgaande, de handelsrente ex artikel 6:119 a van het Burgerlijk Wetboek verschuldigd. Cliënt heeft niet het recht van verrekening of opschorting. Alle (buiten-) gerechtelijke kosten van Van Eijck van Heslinga Advocatuur die verband houden met de invordering van haar vorderingen komen voor rekening van Cliënt, zulks met een minimum van 10% van de openstaande declaraties.

5. Overig
5.1 Van Eijck van Heslinga Advocatuur en cliënt hebben steeds het recht de overeenkomst van opdracht tussentijds te beëindigen.
5.2 Van Eijck van Heslinga Advocatuur kan geen beroep doen op deze Algemene Voorwaarden voor zover dat (geheel of gedeeltelijk) niet is toegestaan door de beroepsorganisatie (www.advocatenorde.nl). Van Eijck van Heslinga Advocatuur oefent in voorkomende gevallen rechten uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden eerst uit na verkregen toestemming Van de Deken van de toepasselijke Raad van de Orde.
5.3 Indien één of meer bepalingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar zullen blijken, worden zij hierbij nu voor als dan vervangen door bepalingen waarvoor dit niet geldt en die zoveel mogelijk hetzelfde regelen als de ongeldige of niet afdwingbare bepaling. Voor zover dit noodzakelijk mocht zijn, zullen partijen te goeder trouw nader overleg voeren over de precieze bewoordingen van deze in de plaats te treden bepalingen.
5.4 Bij uitsluiting is Nederlands recht op de Algemene Voorwaarden en de opdrachten van toepassing, een en ander met terzijdestelling van eigen inkoopvoorwaarden van cliënt. Geschillen betreffende de totstandkoming of uitvoering van de door cliënt aan Van Eijck van Heslinga Advocatuur gegeven opdracht worden beslecht door de bevoegde rechter in Alkmaar. Niettemin is Van Eijck van Heslinga Advocatuur gerechtigd om geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats casu quo de vestigingsplaats van cliënt.

Alkmaar, 1 november 2021

Rogier van der Weydestraat 2 - 1817 MJ Alkmaar
Tel: 072 5120979 - E-mail: info@ek-advocaten.com